Zorg in 3 stappen: snel geregeld!

Zorg aanvragen bij de ZorgSpecialist kan in slechts drie stappen. De inzet van de zorg wordt vervolgens snel door ons geregeld. 

  1. Wanneer u met ons contact opneemt via (023)5100-200 of middels ons contactformulier bellen wij u zo snel mogelijk op. Onze cliëntmanager of wijkverpleegkundige neemt uw wensen en gegevens op en maakt een afspraak voor een huisbezoek.
  2. Dit huisbezoek wordt vervolgens, uiteraard geheel afhankelijk van uw agenda, binnen enkele dagen gepland. Tijdens dit huisbezoek worden uw wensen besproken en welke ondersteuning hierop aansluit en binnen welke regeling dit geboden kan worden. Er wordt een indicatie gesteld of aangevraagd en er worden afspraken gemaakt over de inzet van de zorg (vaak binnen één of twee dagen, bij spoed nog op dezelfde dag) en wordt er een persoonlijk zorgplan opgesteld. Alles wordt in overleg afgestemd. U kunt er ook voor kiezen om (gedeeltelijk) particulier de zorg in te kopen. Wij hanteren aantrekkelijke tarieven. Ook is het mogelijk om arrangementen af te nemen. Bijvoorbeeld voor het wekelijks doen van de boodschappen of voor een periodieke schoonmaak. Maar ook waar het gaat om 24-uurszorg, bijvoorbeeld in de laatste levensfase of tijdens een crisissituatie, kunt u een beroep op ons doen.
  3. De cliëntmanager stelt een klein team van vaste medewerkers samen of zorgt dat uw zorg vanuit een wijkteam wordt geboden en de zorg kan gestart worden zodra u dit wenst!

Zorg aanvragen vanaf 2015

Er is vanaf 2015 veel veranderd in de thuiszorg. Waar een groot deel van de thuiszorg voorheen onder de AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten) viel, zit het systeem nu wat anders in elkaar. Waar uw zorgindicatie aangevraagd dient te worden is afhankelijk van het type zorg dat u wenst te ontvangen. Hieronder vindt u kort een overzicht van de verschillende indicaties en in welk geval ze aangevraagd dienen te worden.

WLZ
Als u dagelijks intensieve zorg nodig heeft vanwege een ziekte, ouderdom of een lichamelijke dan wel verstandelijke beperking, dan doet u een beroep doen op de WLZ (Wet langdurige zorg). Woongroepen, zoals onze kleinschalige woonvoorzieningen, waar 24 uur per dag zorg ingezet kan worden, werken bijvoorbeeld op basis van een WLZ-indicatie. Het is echter ook mogelijk om thuis WLZ-zorg te ontvangen. Dit kan op basis van een VPT (volledig pakket thuis) of een PGB. De indicatie hiervoor dient centraal aangevraagd te worden bij het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg). Onze wijkverpleegkundigen ondersteunen u hier graag bij.
WMO
De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) valt onder het takenpakket van uw gemeente.  Hieronder vallen huishoudelijke zorg, algemene begeleiding, beschermd wonen, dagbesteding en overige niet medische ondersteuning. In overleg met de gemeente kan vastgesteld worden waar ondersteuning nodig is. De WMO-consulent van de gemeente stelt telefonisch of tijdens een huisbezoek de indicatie op.
ZVW
Verpleging en persoonlijke verzorging is geregeld binnen de Zorgverzekeringswet (ZVW). Dit is onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Bij verzorging en verpleging moet u denken aan hulp bij het toedienen van medicatie, hulp bij het aantrekken van uw steunkousen, maar bijvoorbeeld ook wondzorg. Naast de verzorging en verpleging vallen tevens het casemanagement dementie en de palliatieve zorg onder de ZVW. Onze wijkverpleegkundigen stellen bij het huisbezoek het zorgleefplan - uw indicatie - op. Hier staat in vermeld welke zorg er passend is binnen de Zorgverzekeringswet. 
Jeugdzorg
Verpleging, verzorging en begeleiding van kinderen en jongeren tot 18 jaar behoort tot het takenpakket van de gemeente. Een (huis)arts of CJGcoach bepaalt of iemand in aanmerking komt voor jeugdzorg. Wanneer u een beroep wilt doen op de zorg en begeleiding van de ZorgSpecialist kan onze cliëntmanager desgewenst ook contact opnemen met een (huis)arts of CJGcoach om deze toegang te regelen. 

Kosten en financiering

In Nederland is het sinds 2015 mogelijk om via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Zorgverzekeringswet (ZVW) de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de Jeugdwet geïndiceerd te worden voor de zorg. Op het moment dat u voor indicatiebesluit in aanmerking komt is het mogelijk dit aan te vragen via een Zorg in Natura (ZIN) of een PersoonsGebonden Budget (PGB). 

PGB
Het PGB is sinds 2015 anders geregeld dan voorheen. Waar u eerst budgethouder werd en van het Zorgkantoor gelden kreeg om uw zorg in te kopen, geldt er sinds begin dit jaar een trekkingsrecht. Dat wil zeggen dat het Zorgkantoor uw budget overmaakt naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert vervolgens uw PGB en betaalt in opdracht van u uw zorgverlener(s). Het Zorgkantoor controleert voordat u de zorg in gaat kopen of u uw budget aan de gekozen zorg mag besteden. 
ZIN
Bij Zorg in Natura krijgt u een bepaald aantal uren zorg toegewezen. De ZorgSpecialist krijgt de financiering rechtstreeks vanuit de overheid. Bij deze vorm voert u zelf geen administratie. U betaalt enkel de wettelijk bepaalde eigen bijdrage per maand die door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) aan u wordt berekend. 
Particulier
Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om uw zorg particulier in te kopen. Hiervoor hanteren wij zeer gunstige tarieven. U ontvangt maandelijks een factuur voor de afgenomen zorg. De betaling kan geschieden door middel van overmaking of automatische incasso.

Bereikbaarheid

De ZorgSpecialist is 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen in het jaar te bereiken. Buiten kantoortijden is altijd een achterwacht beschikbaar. Deze is te bereiken op (06)20607322 op maandag t/m vrijdag van 17:00 - 08:30 uur en in het gehele weekend.

Overdag zijn we te bereiken tijdens kantooruren (08:30 - 17:00 uur) op (023)5100-200.
Uiteraard bent u altijd van harte welkom op ons kantoor in Santpoort-Noord, Crocusstraat 1, 2071NW. Ook staan de deuren open van onze vitaliteitswinkel aan de Driehuizerkerkweg 48 in Driehuis of kunt u een kijkje komen nemen in het Odensehuis in Ijmuiden

Klachtenregelement

Bij elke zorgvraag is ons uitgangspunt dat we aansluiten bij uw wensen zodat onze zorg en ondersteuning bijdragen aan uw kwaliteit van leven. Wanneer de zorg niet volgens uw wensen verloopt, gaan we direct met u in gesprek om tot een oplossing te komen. 

Wanneer u het niet eens bent met de oplossing, dan kunt u een klacht indienen volgens het klachtenreglement van de ZorgSpecialist. U kunt het klachtenreglement inzien en downloaden via deze link: klachtenreglement.

Cliëntenraad

Wanneer u zich wilt inzetten voor het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de cliënten die zorg van de ZorgSpecialist ontvangen, dan is zitting nemen in de cliëntenraad wellicht interessant. Onze cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over allerhande zaken met betrekking tot de zorgverlening. De raad vergadert eens in het kwartaal samen met de directie en de kwaliteitsmanager.

Hebt u een vraag voor de cliëntenraad of hebt u interesse om een rol binnen de raad te vervullen, dan kunt u contact opnemen met kwaliteitsmanager Marja Tiebie (023)5100 200. U kunt tevens mailen naar cliëntenraad@dezorgspecialist.nl. In dat geval neemt een lid van de cliëntenraad contact met u op

Zorg bij de ZorgSpecialist

Voor alle vormen van zorg (uitgezonderd de Kleinschalige Woonvoorzieningen) kennen wij geen wachtlijsten. Voor meer informatie over alle zorg die wij leveren kunt u ons telefonisch bereiken of het contactformulier invullen. Daarnaast vindt u op de startpagina onder het kopje "Onze Diensten" een overzicht van alle zorg en diensten die wij aanbieden, waaronder onze kleinschalige woonvoorzieningen, het Odensehuis en onze vitaliteitswinkel Zelf! in Driehuis. 

Heeft u behoefte aan aanvullende informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Vul hier het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Contact opnemen